Wat als mijn werknemer een re-integratieplan weigert?

Mogelijke gevolgen van het weigeren van het re-integratieplan door de werknemer:

Bij een werknemer die tijdelijk arbeidsongeschikt was voor het overeengekomen werk en die het voorgestelde aangepast/ander werk weigert: hij zal in principe (afhankelijk van de beoordeling door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) arbeidsongeschikt blijven totdat hij opnieuw geschikt is om zijn overeengekomen werk weer op te nemen, of totdat de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een nieuwe gezondheidsbeoordeling doet (zoals voorzien in artikel 73/2, §4, a) en het re-integratietraject eventueel opnieuw opstart (al dan niet met een andere eindbeoordeling tot gevolg: het is bv. mogelijk dat de gezondheidstoestand van de werknemer slechter is geworden waardoor hij bij een nieuwe gezondheidsbeoordeling definitief ongeschikt wordt bevonden voor zijn overeengekomen werk).

Bij een werknemer die definitief ongeschikt was bevonden voor het overeengekomen werk en die het voorgestelde aangepast/ander werk weigert, is het re-integratietraject bij die werkgever definitief beëindigd. In dat geval kan de werkgever beslissen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van medische overmacht (cfr. art. 34 Arbeidsovereenkomstenwet), maar hij is daartoe niet verplicht. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of niet, wordt het geweigerde re-integratieplan (met de opgave van redenen van de weigering) overgemaakt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, die zelf een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie kan opstarten waarbij hij op zoek gaat naar een gepaste tewerkstelling bij een andere werkgever of naar een geschikte opleiding.

Als de arbeidsovereenkomst van de werknemer in geval van definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk wordt beëindigd op grond van medische overmacht, kan hij zich steeds wenden tot de arbeidsrechtbank. In een dergelijke procedure kan het voorgelegde re-integratieplan en de redenen van de weigering een rol spelen bij de beoordeling door de rechter.

Bijkomende inlichtingen:
-In de eerste plaats bij de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming.
-In de tweede plaats bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.
-Over interpretatie van de regelgeving: schriftelijk bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.

Bron:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Easypay Group