Advies: Nieuwe fiscale regels inzake kapitaalverminderingen

Fiscaal advies door Marc De Munter (Baker Tilly Belgium)

Eén van de blikvangers van het Zomerakkoord van de regering Michel van juni 2017, dat uiteindelijk is uitgemond in de hervormingswet van 25 december 2017 inzake vennootschapsbelasting, betreft de fiscale behandeling van kapitaalverminderingen. Bedoeling van deze bijdrage is kort in te gaan op de hoofdlijnen van het nieuw regime.

Tot voor 2018 was het fiscaal stelsel van kapitaalverminderingen eigenlijk vrij eenvoudig. Het volstond om in de notariële akte van kapitaalvermindering, de vermindering volledig toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal. Dit is het kapitaal dat bij oprichting of kapitaalverhoging in cash of in natura werd ingebracht, met inbegrip van uitgiftepremies en inbrengen tegen uitgifte van winstbewijzen die op dezelfde manier als maatschappelijk kapitaal worden geboekt en behandeld (dus met uitzondering van in kapitaal geïncorporeerde reserves), om de terugbetaling van kapitaal volledig fiscaal neutraal te laten verlopen. Hierin is met ingang van 2018 verandering gekomen. Aanleiding was de indruk van de fiscale administratie dat kapitaalverminderingen meer en meer werden aangewend als alternatief op dividenduitkeringen om fondsen terug te laten vloeien naar de aandeelhouders zonder dat er 30% roerende voorheffing verschuldigd was.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij & Vrouwelijk Ondernemen.

Meer informatie: Baker Tilly Belgium