De zomer komt eraan: werkt u opnieuw met studenten?

Tijdens de zomervakantie zullen naar jaarlijkse gewoonte heel wat studenten worden tewerkgesteld. We zetten nog even enkele praktische aandachtspunten voor u op een rijtje.

Student levert attest met openstaand contingent af en werkgever controleert
Door zich aan te melden op de website http://www.studentatwork.be, vraagt de student een attest op waarop het openstaand contingent vermeld staat. De student geeft dit attest af aan de werkgever.

Op dat attest staat een code die de werkgever toelaat om het openstaand contingent online te controleren: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/studentatwork/index.htm

Opmaak arbeidsovereenkomst voor studenten + afgifte arbeidsreglement
Er moet steeds (in twee exemplaren) een schriftelijke studentenovereenkomst voor een bepaalde duur worden opgesteld. Zij moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend worden uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

De werkgever heeft op dat moment nog steeds de keuze om:

ofwel de periode en/of de uren in de studentenovereenkomst te beperken tot het openstaand contingent;
ofwel het openstaand contingent te overschrijden, met als gevolg dat voor een deel van de tewerkstelling (nl. het aantal uren dat het contingent is overschreden) de gewone RSZ-bijdragen zullen moeten worden toegepast via een correcte aangifte op de DmfA.
Er moet ook steeds een exemplaar van het arbeidsreglement worden afgegeven aan de student. Desgevallend kan een ontvangstbewijs worden getekend.

U vindt modellen van bovenstaande documenten terug op onze website: https://www.easypay-group.com/nl_BE/kennis/modeldocumenten/

Check arbeidsongevallenverzekering + gezondheidstoezicht
Een student moet worden verzekerd tegen arbeidsongevallen. U stemt dit best af met de arbeidsongevallenverzekeraar.

Sommige studenten moeten aan een voorafgaandelijk medisch toezicht worden onderworpen. Voor meer informatie dienaangaande is het aan te raden om de preventieadviseur/externe preventiedienst te consulteren.

De werkgever verricht een Dimona-aangifte
Er wordt aangeraden om onmiddellijk na het online raadplegen van het contingent en het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst, de Dimona-aangifte(n) uit te voeren waarin het aantal uren zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst worden “gereserveerd”. Het ogenblik van de reservatie is immers bepalend voor de bepaling van de uren waarvoor men slechts solidariteitsbijdragen dient te betalen, niet de datum van tewerkstelling.

Een tijdige Dimona is essentieel! Als de Dimona laattijdig werd ingediend, kan de solidariteitsbijdrage niet worden toegepast voor álle uren die in de Dimona-aangifte van die periode werden opgenomen.

Dimona via het sociaal secretariaat
Werkgevers die voor hun aangiften Dimona een beroep doen op de diensten van het sociaal secretariaat, moeten voor studenten (naast de klassieke gegevens i.v.m. identiteit en periode tewerkstelling) aan hun dossierbeheerder ook steeds het aantal uren doorgeven waarbij de student zal werken. Zonder deze aanduiding zal geen aangifte Dimona kunnen verstuurd worden.

De gegevens van de tewerkstelling van de student dienen uiterlijk tegen 12u ’s middags van de werkdag voorafgaand aan de aanvang van de prestaties worden doorgegeven zodat de Dimona-aangifte tijdig kan ingestuurd worden.

Indien de student zal worden tewerkgesteld met overschrijding van de 475 uren dient dit expliciet te worden gemeld aan de dossierbeheerder, zodat deze de aangiften DmfA op een correcte wijze kan opmaken. Het sociaal secretariaat zal in geen geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor een eventuele overschrijding van het contingent en de daaraan verbonden RSZ-regularisaties.

 

Bron: http://www.easypay-group.com