Advies: Nieuwe regels voor verhuur studentenkamers

KMO-advies door Frederic Leleux (Flexadvocaten)

Nogal wat zelfstandigen investeren in vastgoed. Wie in het nieuwe academiejaar een studentenkot verhuurt of huurt, zal rekening moeten houden met de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet, die van toepassing zijn op nieuwe huurcontracten vanaf 1 januari 2019. Naast nieuwe regels inzake verhuur van woningen, bevat dit decreet ook een hoofdstuk voor de studentenkamers.

De nieuwe wettelijke regels zijn van toepassing op huurcontracten waarbij de bewoner ingeschreven is bij een onderwijsinstelling die voltijds onderwijs aanbiedt. Daarmee is niet gezegd dat de bewoner voltijds onderwijs moet volgen. Wanneer de student zijn domicilie neemt in het verhuurde pand met akkoord van de verhuurder, geldt echter het algemene woninghuurrecht.

Vele van de regels die van toepassing zijn op woninghuurcontracten, gelden ook voor studentenkamers, oa.:

  • Het verhuurde goed moet voldoen aan de elementaire vereisten van de Vlaamse Wooncode
  • Er moet een schriftelijk contract zijn opgesteld met plaatsbeschrijving
  • De regel dat de huurder dient in te staan voor de kleine herstellingen, geldt ook voor studentenkamers. Wat als ‘kleine herstelling’ moet worden aanzien, wordt wel iets beperkender geïnterpreteerd dan bij woninghuur.

Er zijn ook bepalingen die specifiek zijn voor de verhuur aan studenten. Zo mag de verhuurder een overdracht van huur of onderverhuur zonder gegronde redenen weigeren wanneer de huurder deelneemt aan een uitwisselingsprogramma of stage.

Ook zijn er bijzondere opzegmogelijkheden wanneer de huurder een student is. Zo kan hij de huur kosteloos opzeggen tot 3 maanden voor de aanvang ervan. Dit schept wel het risico dat de student meerdere koten huurt om dan enkel het beste te behouden. Bij stopzetting van de studies of bij overlijden van de ouder (of andere onderhoudsplichtige), kan de huur ook kosteloos worden beëindigd mits opzegtermijn van 2 maanden. Deze laatste opzegmogelijkheid zou men kunnen trachten te omzeilen wanneer de huur wordt afgesloten door de ouders van de student. Een stilzwijgende verlenging van de huurperiode is alleszins uitgesloten voor studentenkamers.

De huurprijs dient “all-in” te zijn, behalve voor kosten van energie, water, telecommunicatie en belasting op tweede verblijven. Wanneer de student meerdere jaren huurt, kan geen prijsverhoging worden doorgevoerd behalve een indexering, zelfs niet wanneer het jaarcontracten zijn (uitgezonderd bij nieuwe omstandigheden of na uitgevoerde renovatiewerken). De huurwaarborg mag maximaal 2 maanden zijn en mag ten vroegste drie maanden voor de start opgevraagd worden. Deze mag in tegenstelling tot bij woninghuur wel op de rekening van de verhuurder geplaatst worden, mits de rente vergoed wordt.

Net zoals bij woninghuur is de Vrederechter bevoegd in geval van geschillen. Nieuw is de bevoegdheid om zoals een kortgedingrechter op te treden in spoedeisende gevallen.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij & Vrouwelijk Ondernemen.

Meer informatie: www.flexadvocaten.be

Artikel Nieuwe regels voor verhuur van studentenkamers LVZ