Advies: Opletten met wijziging afsluitdatum van boekjaar

Fiscaal advies door Marc De Munter (Baker Tilly)

Niet zelden gebeurt het dat een vennootschap haar boekjaar verkort of verlengt. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij een overname om de afsluitdatum van het boekjaar van de overgenomen vennootschap te laten gelijklopen met deze van de overnemende vennootschap of om andere praktische overwegingen. Soms gebeurt dit ook om fiscale redenen, om het effect van een ongunstige maatregel uit te stellen of deze van een gunstige maatregel te bespoedigen. Sedert 26 juli 2017 moet met dergelijke wijzigingen van boekjaar opgepast worden.

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (Zomerakkoord) voorziet dat elke wijziging die vanaf 26 juli 2017 wordt aangebracht aan de afsluitdatum van het boekjaar (‘BJ’) zonder uitwerking blijft voor de betrokken wet. Doel was kunstmatige wijzigingen van de afsluitdatum (bijv. om sneller te genieten van het verlaagd tarief inzake vennootschapsbelasting) te vermijden. In een recente circulaire (Circulaire 2019/C/50 van 17 juni 2019) licht de fiscale administratie de praktische toepassing toe voor wat betreft de eerste fase van de hervorming, met name de maatregelen die met ingang van aanslagjaar (‘AJ’) 2019 in werking zijn getreden. Belangrijk daarbij is dat elke wijziging van de afsluitdatum vanaf 26 juli 2017 (datum van aankondiging van het Zomerakkoord) geviseerd wordt, ongeacht of deze geïnspireerd is door fiscale motieven of niet. Daarmee lijkt de maatregel haar doel als anti-misbruikbepaling ver voorbij te schieten.

Opdeling boekjaar met tussentijdse boekhoudkundige afsluiting

Uit de circulaire blijkt dat het BJ verbonden aan AJ 2019 moet opgesplitst worden in twee periodes: één periode waarin geen rekening wordt gehouden met het Zomerakkoord en één waarin dit wel het geval is. Gezien er voor beide periodes een afzonderlijke belastbare basis moet berekend worden op basis van werkelijke cijfers, is een tussentijdse boekhoudkundige afsluiting vereist. Dit werkt natuurlijk kostenverhogend. Gelukkig moet er maar één belastingaangifte worden ingediend.

Gewijzigde afsluitdatum is bepalend voor het aanslagjaar – aangevuld met correcties

Indien de anti-misbruikbepaling wordt toegepast, moet de te vestigen aanslag in elk geval worden verbonden aan het AJ dat door de werkelijke (nieuwe) afsluitdatum wordt bepaald.

Concreet betekent dat met betrekking tot de aangifte in de Ven.B. voor het AJ 2019 het volgende:
1° vooreerst moet, in voorkomend geval, de aangifte Ven.B. voor het volledige belastbaar tijdperk worden ingevuld, op basis van:
a) de fiscale bepalingen die rekening houden met de eerste fase van de hervorming indien het (aangepast) boekjaar ten vroegste aanvangt op 01.01.2018;
b) de fiscale bepalingen die geen rekening houden met de eerste fase van de hervorming indien het (aangepast) boekjaar aanvangt vóór 01.01.2018

2° nadien moeten de noodzakelijke correcties van de belastbare grondslag en de tarieven gebeuren op basis van de toepasselijke fiscale bepalingen (zie punt 1°) als gevolg van een vanaf 26.07.2017 aangebrachte wijziging aan de afsluitingsdatum en in het desbetreffende correctievak worden vermeld, waarbij:
a) het ene correctievak bestemd is voor correcties die in voorkomend geval moeten worden aangebracht indien het boekjaar ten vroegste aanvangt op 01.01.2018;
b) het andere correctievak bestemd is voor correcties die in voorkomend geval moeten worden aangebracht indien het boekjaar aanvangt vóór 01.01.2018.

Voorbeeld ter verduidelijking
Het BJ loopt normaal van 01.04.2017 tot 31.03.2018 en wordt op 01.09.2017 (d.i. na 26.07.2017) verkort tot 31.12.2017, zodat met ingang van BJ 2018 de regels van het Zomerakkoord spelen. Voor het (verkort) boekjaar dat loopt van 01.04.2017 tot 31.12.2017 zijn de fiscale bepalingen van het AJ 2018 (pre hervorming) van toepassing. Voor het boekjaar dat loopt van 01.01.2018 tot 31.12.2018 (AJ 2019) zijn er twee periodes, waarvoor telkens een afzonderlijk resultaat dient bepaald te worden:

  • periode van 01.01.2018 tot
    31.03.2018: fiscale bepalingen van
    het AJ 2019bis (pre hervorming)
  • periode van 01.04.2018 tot
    31.12.2018: fiscale bepalingen van
    het AJ 2019 (Zomerakkoord)+

Een gelijkaardige opdeling dient te gebeuren voor BJ 2019 en BJ 2020. Dit betekent drie bijkomende boekhoudkundige afsluitingen.

De aangifte voor AJ 2019 dient initieel volledig volgens het Zomerakkoord te worden ingevuld, doch nadien volgt er een correctie voor de eerste 3 maanden. Stel bijv. dat in die periode een dividend werd ontvangen, dan zal de DBI-aftrek (vrijstelling van het dividend) van 100% naar 95% moeten teruggebracht worden, waardoor de belastbare basis naar boven wordt gecorrigeerd.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij & Vrouwelijk Ondernemen.

Meer informatie: www.bakertilly.be

Afbeelding artikel fiscaal advies Vrij & Vrouwelijk Ondernemen