Advies: Zelfstandigen krijgen direct een ziekte-uitkering

Sociaal advies door Tom Lacres (Incozina)

Het statuut van de zelfstandige wordt stapje per stapje opgewaardeerd. Een voorbeeld hiervan is de gefaseerde afschaffing van de carenstijd.

Een zelfstandige heeft recht op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering wanneer hij door een ziekte of een ongeval wordt getroffen. Tot eind 2017 was er voor zelfstandigen een zogenaamde carenstermijn van één maand van toepassing. Dat betekent dat in deze maand de zieke zelfstandige geen ziekte-uitkering kreeg. Pas vanaf het ogenblik dat de zelfstandige langer dan één maand ziek was, kon hij aanspraak maken op een uitkering. Het gevolg was dat veel zelfstandigen verder bleven werken terwijl ze eigenlijk ziek waren.

Afschaffing carenstijd
Begin 2018 werd de carenstermijn gehalveerd en bedroeg die nog maar twee weken. De zelfstandige kreeg vanaf de vijftiende ziektedag een ziekte-uitkering in plaats van na één maand. Vanaf 1 juli 2019 werd de carenstijd helemaal afgeschaft bij een arbeidsongeschiktheid van meer dan zeven dagen.

Een zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt, geniet nu vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde dat hij minstens acht dagen ziek zal zijn én tijdig een aangifte van zijn arbeidsongeschiktheid doet. De reden dat er nog een minimale wachttijd van zeven dagen behouden blijft is omdat de controle van kortere ziekteperiodes in de praktijk moeilijk is.

Ga tijdig naar de dokter
Wanneer een zelfstandige ziek wordt of een ongeval heeft, dan gaat hij best op de eerste dag van zijn ziekte naar de dokter om een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in te laten vullen, een gewoon ziektebriefje volstaat niet! De datum van ondertekening van het getuigschrift door de dokter van de zelfstandige is bepalend voor de start van de arbeidsongeschiktheid. De zelfstandige moet dit getuigschrift binnen de zeven dagen per post of aangetekend terug bezorgen aan zijn ziekenfonds.

Het is niet mogelijk om een uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen omdat het onmogelijk is om controles uit te voeren wanneer een zelfstandige al opnieuw aan de slag is gegaan.

Door deze maatregel wordt de kloof tussen het sociaal statuut voor zelfstandigen en werknemers weer wat kleiner. Een verschil blijft wel dat een werknemer recht heeft op een uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, bij een zelfstandige is dat alleen zo wanneer hij minstens acht dagen ziek zal zijn.

Dit advies verscheen in het magazine Vrij Ondernemen.

Meer informatie: www.incozine.be

Sociaal advies screenshot