Privacyverklaring

Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) en vzw LVZ-Vormingsdienst zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (Ondernemingsnummer 0423.529.318)
en vzw LVZ-Vormingsdienst (Ondernemingsnummer 0425.450.017)
Adres: Livornostraat 25, 1050 Brussel
Tel: 02 426 39 00
E-mail: info@lvz.be
Contactpersoon / DPO: Albrecht Zoeter Vanpoucke

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Uw persoonsgegevens worden door Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen en vzw LVZ-Vormingsdienst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om uw aansluiting bij LVZ administratief te verwerken
 • Om uw deelname aan de activiteiten van LVZ en LVZ-Vormingsdienst administratief te verwerken
 • Voor informatie en communicatie: versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen, mailing,…
 • Voor marketing: promotie, ledenwerving,…
 • Voor het versturen van ons magazine Vrij Ondernemen of andere publicaties

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • Ziekenfondsnummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum en geboorteplaats
 • Relatie met LVZ-Vormingsdienst (deelnemer, lid, vrijwilliger, medewerker of bestuurslid)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • lokale LVZ-afdelingen
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur voor onze interne gegevensregistratie;
 • het verzenden van ons magazine Vrij Ondernemen
 • mediakanalen: mailingplatform
 • externe organisatoren

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen en vzw LVZ-Vormingsdienst bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be.

Wijziging privacy statement
Het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen en vzw LVZ-Vormingsdienst kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website www.lvz.be. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018.